KVKK

Kişisel Veri Politikası

Kişisel Veri Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zeze Atölye tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. ‍

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, bir e-mail veritabanı oluşturularak, Zeze Atölye’deki gelişmeler, haberler ve etkinlikler hakkında düzenli aralıklarla e-mail bilgilendirmesi yapmak amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. ‍

2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda bahsedilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, birlikte çalıştığımız basın-yayın ve iletişim kuruluşlarına, organizasyon şirketlerine, reklam vb. işler yapan ajanslarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. ‍

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Zeze Atölye web sitesi üzerinden elektronik ortamda toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. ‍

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: ‍

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek. ‍

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı mevzuatta öngörülen yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.